"חדות, מהירות, תשוקה ולמידה עצמאית –
זה ׳שארפי׳ קלאסי"