High School › High Tech

תודה רבה על ההשתפות במפגש עבור חברי.ות סגל
מדעי המחשב בשיתוף רשת מופת

הסתיימה ההרשמה עבור מפגש שארפיז עבור חברי.ות סגל מדעי המחשב בשיתוף רשת מופת
תודה לכל המשתתפים.ות